Faculty

Sr. NoName of Teaching StaffQualificationDate of Joining
1Dr. Shende Vitthalrao D.Coordinator21/1/2021
2Dr. Kuldhar Dineshkumar PanditM.Sc. Agri Ph D NET1/7/2018
3Dr. Mhaske Suresh DagaduM.Sc. Agri Ph D NET1/12/2019
4Mr. Rathod Jaypal ShriramM.Sc. Agri 15/9/2017
5Miss. Pagare Suvarna BhaginathMBA(Agri)18/01/2018
6Mr. Kolage Akshay RameshM.Sc. Agri 1/1/2019
7Miss. Bhor Sarika DattuM.Sc. Agri 3/4/2019
8Dr. Kawade Archana AshokM.Sc. Agri Ph D 9/4/2019
9Mr. Bajad Amol RamdasM.Sc. Agri 11/6/2019
10Mr. Salunke Sopan ShivajiM.Sc. Agri  NET9/12/2019
11Miss. Shevgaonkar Shital ShivajiM.Tech 5/2/2020
12Mr.  Dhanwade Sopan B.M.Sc. Agri 1/10/2018
13Mr. Gaikwad Babasaheb VitthalM.Sc. Agri 1/9/2020
14Mr. Jaybhay Vishnu BhagwanM.Sc. Agri Ph D 5/10/2020
15Dr.Thorat  Amol Ramesh M.Sc. Agri Ph D NET5/1/2021
 Name of Non-Teaching Staff   
16Mr.Mahale Pravin KisanM Com (App)20/04/2012
17Mr. Baravkar Sachin SubhashB Sc Agri MBA22/05/2014
18Mr. Yeole Sagar SahebraoB Sc Agri16/02/2014
19Mr. Shaikh Amir SirajAgri Diploma10/10/2016
20Mrs. Bankar Monali ShankarraoB Sc Agri MBA5/1/2021
21Mr. Dharankar Yogesh SudhakarB. Lib25/1/2021
22Mr. Ghorpade Dnyaneshwar Gorakh12 th4/3/2014
23Mr. Sanap Pramod Dnyaneshwar10 th1/6/2019